محاسبه حداکثر توان خروجی توربین

توان خروجی توربین آبی بر اساس میزان حجم آب عبوری و میزان ریزش آب می‌تواند مقادیر مختلفی باشد. با ماشین‌حساب زیر می‌توانید حداکثر توان خروجی از توربین را محاسبه نمایید و بر اساس توان خروجی قابل استحصال، بهترین توربین را انتخاب نمایید و یا سفارش دهید.

برای محاسبه سرعت جریان آب می توانید یک جسم سبک مانند یک برگ را بر روی سطح آب قرار دهید و با اندازه گیری زمان عبور این جسم در یک مسافت مشخص (مثلا 10 متر) سرعت جریان آب را به دست آورید. میزان سرعت آب را در قسمت مربوط به سرعت، بایستی بر حسب متر بر ثانیه وارد نمایید.

در کانال‌هایی که عرض و طول ثابتی برای عبور آب وجودد ندارد، بایستی  میزان عرض و عمق میانگین کانال را مد نظر قرار دهید و بر حسب متر در بخش مشخص شده وارد نمایید.

برای محاسبه میزان ریزش آب، اختلاف ارتفاع سطح آب از روی سطح بالاتر تا روی سطح پایین را به صورت عمودی اندازه گیری نمایید و بر حسب متر در بخش مربوطه وارد نمایید.