رودخانه‌ها همیشه در جریان هستند
همانند قدرت شما

برای داشتن آینده‌ای پاک‌تر، همه باید تلاش کنیم.